Obligātās veselības pārbaudes

UZMANĪBU!


23.05.2018. stājās spēkā grozījumi Epidemioloģiskās drošības likumā, kas nosaka jaunas prasības personām, kuras ir nodarbinātas darbos, kas var radīt risku citu cilvēku veselībai un zaudēja spēku MK 27.11.2001. noteikumi Nr. 494 ”Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm”.

Šobrīd spēkā ir 24.07.2018. Ministru kabineta noteikumi Nr. 447 “Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība”.

Obligātās veselības pārbaudes tiek veiktas personām darba vietās, kurās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm, kuru galvenais kritērijs ir darbi, kuros darbinieks veicot darba pienākumus ir regulārā tuvā kontaktā vai epizodiski tuvā kontaktā ar bērnu iekštelpās. Likumā ir noteikts, ka veselības pārbaudes nepieciešamas darbiniekiem profesionālās ievirzes izglītības iestādē (tai skaitā mūzikas skolā, sporta skolā) un profesionālās pamata un vidējās izglītības iestādē (tai skaitā arodizglītības iestādē).


Izvērtējot noteiktās prasības un skolas specifiku  pasniedzējiem ir nepieciešama izziņa Nr.027/u (ar šo tiek aizstāta sanitārā grāmatiņa), bet izglītojamiem šī izziņa nav nepieciešama. Skaistumkopšanas jomā strādājošajiem šīs obligātās veselības pārbaudes nav jāveic.


Pilnīga informācija par LR likumdošanas prasībām attiecībā pret obligātām veselības pārbaudēm atrodama http://www.vi.gov.lv vai https://likumi.lv.